Zapisy

Rekrutacja

Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych Edicus zaczyna się w semestrze jesiennym we wrześniu i trwa 3 lata (6 semestrów). W szkole policealnej Edicus zajęcia ropoczynamy w semestrze jesiennym w październiku, a w semestrze wiosennym w lutym. Nauka trwa 4 semestry, w przypadku technika BHP - 3 semestry. Kształcenie w szkołach Edicus jest bezpłatne - szkoła nie pobiera czesnego, opłaty wstępnej, nie ma konsekwencji za powtarzanie roku, semestru lub zmianę kierunku czy rezygnację.

Aby zostać słuchaczem Edicus należy wypełnić kwestionariusz osobowy w oddziale szkoły lub online oraz złożyć niezbędne dokumenty:

1.W przypadku słuchacza do Liceum Ogólnokształcącego - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku osób, które ukończyły szkołę przed 1.09.1999) lub gimnazjum.
2.W przypadku słuchacza do Szkoły Policealnej - świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagane jest świadectwo maturalne).
3.Kserokopię dowodu osobistego.
4.2 zdjęcia legitymacyjne, które można dostarczyć w terminie późniejszym.
5.Zaświadczenie lekarskie.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do wybranego oddziału szkoły Edicus - w Poznaniu, Siedlcach, Tychach, Włocławku, Wrocławiu lub Szczecinie. Można taże wypełnić zamieszczony poniżej formularz i przesłać go do nas.

Wybór szkoły
Wybierz odpowiednią opcję

Adres korespondencyjny
Jeśli jest inny niż zameldowania

Dane osobowe
Wypełnij formularz

Praca i wykształcenie
Wypełnij pola