Oferta

Technik administracji

Okres kształcenia obejmuje 2 lata

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń oraz zebrań.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) opracowywanie projektów aktów administracyjnych;
2) prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej;
3) przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych;
4) planowanie i organizacja narad, zebrań, konferencji i sesji;
5) prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, planowanie kosztów i przychodów;
6) gospodarowanie majątkiem;
7) nadzorowanie innych pracowników.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: działalność gospodarcza, język angielski zawodowy, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa administracyjnego, finanse publiczne, zajęcia praktyczne: praca biurowa, zajęcia praktyczne: administracja.

Praktyka zawodowa: II sem. – 4 tyg. (160 h); III sem. – 4 tyg. (160h)

KWALIFIKACJE:
K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.) –egzamin odbywa się pod koniec IV semestru.

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie technik administracji?
W obecnych czasach wzrasta rola dziedzin gospodarki związana ze sferą szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastają także oczekiwania wobec administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej. Również rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania sem II.

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Okres kształcenia obejmuje 1,5 roku.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych; organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska, podstawy prawa pracy, podstawy konstrukcji mechanicznych, człowiek w procesie pracy, język angielski zawodowy, pracownia prowadzenia działalności w zakresie bhp, zajęcia praktyczne: metodyka kształcenia zawodowego, zajęcia praktyczne: kształtowanie środowiska pracy, zajęcia praktyczne: zarządzanie systemami bhp, podstawy psychologii i socjologii.

Praktyka zawodowa: II sem. – 2 tyg. (80 h); III sem. – 2 tyg. (80h)

KWALIFIKACJE:
K1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.) –egzamin odbywa się pod koniec III semestru.

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie technik bhp?
Zarządzanie bhp staje się strategicznym elementem w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Duża liczba i mała czytelność obowiązujących przepisów, proces kontroli organizacji oraz obowiązki pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiają by kształcić techników bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy przez cały czas będą czuli potrzebę uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia kompetencji pamiętając, iż pracownicy służb bhp stanowią we współczesnym świecie newralgiczną grupę jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa w organizacji.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania sem. II.

Technik geodeta

K1 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34.)
K2 - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35.)
K3 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B.36.)

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania sem. II. Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania sem. IV.

Technik weterynarii

K1 – Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9.)
K2 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10.)
K3 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11.)

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania sem. I. Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania sem. II. Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania sem. III. Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania sem. IV.

Florysta

Okres kształcenia obejmuje 1 rok.

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych, stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta jest przygotowany do wykonywania przynajmniej następujących zadań zawodowych:
1) projektowania dekoracji roślinnych;
2) wykonywania dekoracji roślinnych;
3) aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: materiałoznawstwo roślinne, materiałoznawstwo nieroślinne, kulturowe podstawy florystyki, środki wyrazu twórczego, kompozycje florystyczne, przedsiębiorstwo florystyczne, język angielski we florystyce, wykonywanie kompozycji florystycznych.

Praktyka zawodowa: IV sem. – 4 tyg. (160h)

KWALIFIKACJE:
K1 Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26.) –egzamin odbywa się pod koniec II semestru.

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie florysta?
Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów - kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania sem. II.

Technik rachunkowości

Okres kształcenia obejmuje 2 lata

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia rachunkowości;
2) rozliczania danin publicznych;
3) rozliczania wynagrodzeń;
4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
5) prowadzenia analizy finansowej.
Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, język angielski w rachunkowości, rachunkowość finansowa, wynagrodzenia i podatki, biuro rachunkowe, dokumentacja biurowa, biuro wynagrodzeń i podatków.

Praktyka zawodowa: II sem. – 2tyg. (80 h); III sem. – 2 tyg. (80h)

KWALIFIKACJE:
K1 Prowadzenie rachunkowości (A.36.) –egzamin odbywa się na koniec II semestru.
K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.) –egzamin odbywa się na koniec IV semestru.

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie technik rachunkowości?
Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania sem. II. Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania sem. IV.

Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Organizuje i prowadzi gabinet kosmetyczny. Sporządza i stosuje środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych. Przeprowadza pielęgnację i upiększanie oczu, różnych rodzajów cery oraz całego ciała. Wykonuje manikiur i pedikiur. Prowadzi pielęgnację skóry głowy i włosów. Usuwa nadmierne owłosienie. Wykonuje makijaż. Jest to zawód który pomaga w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka.
W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce, a także przygotowują się do komunikacji interpersonalnej. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowanie absolwenta do pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych.
Technik usług kosmetycznych powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Odpowiednie prowadzenie zajęć w dużej mierze decydować będzie o właściwym, samodzielnym wykonywaniu przez absolwentów ich przyszłego zawodu. Zawód ten wymaga szerokiej wiedzy, odpowiedniego wykształcenia ogólnego i zawodowego.

Kurs egzaminacyjny z j. angielskiego

EGZAMINA MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs przeznaczony jest dla osób przystępujących do MATURY z języka angielskiego bieżącym roku szkolnym.
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu ustnego i pisemnego z języka angielskiego.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Kurs języka angielskiego

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które potrzebują nabyć umiejętność swobodnego komunikowania się w prostych sytuacjach życia codziennego w języku angielskim.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Kurs j. angielskiego dla młodzieży

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży od 16 lat. Młodzież powyżej 16 roku życia może uczestniczyć w kursie dla dorosłych. Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.