Oferta

Asystent osoby niepełnosprawnej

Okres kształcenia obejmuje 1 rok.

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem w obszarze medyczno-społecznym.
Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. w realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
2) świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
4) motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii, elementy anatomii i patologii człowieka, język migowy, opieka i pielęgnacja człowieka, organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej, język angielski w pomocy społecznej, umiejętności opiekuńcze, terapia zajęciowa i aktywizacja.

Praktyka zawodowa: I sem. – 4 tyg. (160h), II sem. – 4 tyg. (160h)

KWALIFIKACJE:
K1 Udzielenie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.) –egzamin odbywa się pod koniec II semestru

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej?
Niepełnosprawność jest jedną z najważniejszych kwestii społecznych. z danych szacunkowych wynika, że w Polsce liczba osób niepełnosprawnych wynosi około 16% ogółu społeczeństwa. Osoby niepełnosprawne są grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Zagwarantowanie tej grupie społeczeństwa pomocy w przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz tworzeniu mechanizmów wyrównywania szans i warunków korzystania z przysługujących praw wymaga kształcenia pracowników – asystentów osób niepełnosprawnych, którzy otoczą profesjonalną opieką osoby niepełnosprawne.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Florysta

Okres kształcenia obejmuje 1 rok.

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych, stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta jest przygotowany do wykonywania przynajmniej następujących zadań zawodowych:
1) projektowania dekoracji roślinnych;
2) wykonywania dekoracji roślinnych;
3) aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: materiałoznawstwo roślinne, materiałoznawstwo nieroślinne, kulturowe podstawy florystyki, środki wyrazu twórczego, kompozycje florystyczne, przedsiębiorstwo florystyczne, język angielski we florystyce, wykonywanie kompozycji florystycznych.

Praktyka zawodowa: IV sem. – 4 tyg. (160h)

KWALIFIKACJE:
K1 Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26.) –egzamin odbywa się pod koniec II semestru.

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie florysta?
Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów - kreatywnych twórców dekoracji roślinnych.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Gimnazjum dla dorosłych

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik administracji

Okres kształcenia obejmuje 2 lata

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń oraz zebrań.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) opracowywanie projektów aktów administracyjnych;
2) prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej;
3) przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych;
4) planowanie i organizacja narad, zebrań, konferencji i sesji;
5) prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, planowanie kosztów i przychodów;
6) gospodarowanie majątkiem;
7) nadzorowanie innych pracowników.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: działalność gospodarcza, język angielski zawodowy, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa administracyjnego, finanse publiczne, zajęcia praktyczne: praca biurowa, zajęcia praktyczne: administracja.

Praktyka zawodowa: II sem. – 4 tyg. (160 h); III sem. – 4 tyg. (160h)

KWALIFIKACJE:
K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.) –egzamin odbywa się pod koniec IV semestru.

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie technik administracji?
W obecnych czasach wzrasta rola dziedzin gospodarki związana ze sferą szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastają także oczekiwania wobec administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej. Również rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik architektury krajobrazu

KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE DWÓCH KWALIFIKACJI

K1 – Projektowanie urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
K2 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Okres kształcenia obejmuje 1,5 roku.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
2) rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych; organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska, podstawy prawa pracy, podstawy konstrukcji mechanicznych, człowiek w procesie pracy, język angielski zawodowy, pracownia prowadzenia działalności w zakresie bhp, zajęcia praktyczne: metodyka kształcenia zawodowego, zajęcia praktyczne: kształtowanie środowiska pracy, zajęcia praktyczne: zarządzanie systemami bhp, podstawy psychologii i socjologii.

Praktyka zawodowa: II sem. – 2 tyg. (80 h); III sem. – 2 tyg. (80h)

KWALIFIKACJE:
K1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.) –egzamin odbywa się pod koniec III semestru.

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie technik bhp?
Zarządzanie bhp staje się strategicznym elementem w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Duża liczba i mała czytelność obowiązujących przepisów, proces kontroli organizacji oraz obowiązki pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy sprawiają by kształcić techników bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy przez cały czas będą czuli potrzebę uaktualniania swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia kompetencji pamiętając, iż pracownicy służb bhp stanowią we współczesnym świecie newralgiczną grupę jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa w organizacji.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik budownictwa

KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE TRZECH KWALIFIKACJI

K1 - Montaż konstrukcji budowlanych albo
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
K2 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
K3 -Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Tryb nauczania: zaoczny (sobota, niedziela)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik ekonomista

KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE DWÓCH KWALIFIKACJI

K1 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
K2 - Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik geodeta

K1 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34.)
K2 - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35.)
K3 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B.36.)

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik informatyk

Okres kształcenia obejmuje 2 lata.

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.
Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych, działalność gospodarcza w branży informatycznej, język angielski w branży informatycznej, diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, administracja baz danych, programowanie aplikacji internetowych.

Praktyka zawodowa: III sem. – 4 tyg. (160h)

KWALIFIKACJE:
K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.) –egzamin odbywa się pod koniec II semestru
K2 Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych i administracje sieciami (E.13.) - egzamin odbywa się pod koniec III semestru
K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.) - egzamin odbywa się pod koniec IV semestru

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie technik informatyk?
Według analiz oraz struktury ofert pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tyle celowe, ale wręcz konieczne, ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Ponadto kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się być optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy Natomiast dane dotyczące ofert pracy jasno określają obszary zainteresowania pracodawców. 41% ofert pracy dotyczy programistów (w dużej części aplikacji internetowych), 20% administratorów sieci, a 16% instalatorów i serwisantów systemów komputerowych.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik logistyk

KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE TRZECH KWALIFIKACJI

K1 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
K2 – Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
K3 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik obsługi turystycznej

KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE DWÓCH KWALIFIKACJI

K1 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
K2 – Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik ochrony fizycznej i mienia

K1 – Ochrona osób i mienia (Z.3.)

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik organizacji reklamy

KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE DWÓCH KWALIFIKACJI

K1 – Sprzedaż produktów i usług reklamowych
K2 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik prac biurowych

KURS KWALIFIKACYJNY JEDNO KWALIFIKACYJNY WYŁĄCZNIE DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

K1 - Wykonywanie prac biurowych

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik rachunkowości

Okres kształcenia obejmuje 2 lata

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia rachunkowości;
2) rozliczania danin publicznych;
3) rozliczania wynagrodzeń;
4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
5) prowadzenia analizy finansowej.
Program nauczania obejmuje następujące przedmioty: działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, język angielski w rachunkowości, rachunkowość finansowa, wynagrodzenia i podatki, biuro rachunkowe, dokumentacja biurowa, biuro wynagrodzeń i podatków.

Praktyka zawodowa: II sem. – 2tyg. (80 h); III sem. – 2 tyg. (80h)

KWALIFIKACJE:
K1 Prowadzenie rachunkowości (A.36.) –egzamin odbywa się na koniec II semestru.
K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.) –egzamin odbywa się na koniec IV semestru.

Dlaczego warto kształcić się w zawodzie technik rachunkowości?
Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik technologii drewna

KURSY KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE DWÓCH KWALIFIKACJI

K1 – Wytwarzanie wyrobów stolarskich
K2 - Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik turystyki wiejskiej

K1 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.)
K2 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.)

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik usług pocztowych i finansowych

K1 – Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (A.66.)
K2 – Wykonywanie zadań rozdzielczo – ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (A.67.)

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Technik weterynarii

K1 – Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9.)
K2 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10.)
K3 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11.)

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Kurs egzaminacyjny z j. angielskiego

EGZAMINA MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs przeznaczony jest dla osób przystępujących do MATURY z języka angielskiego bieżącym roku szkolnym.
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu ustnego i pisemnego z języka angielskiego.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Kurs j. angielskiego dla młodzieży

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży od 16 lat. Młodzież powyżej 16 roku życia może uczestniczyć w kursie dla dorosłych. Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Kurs kadry i płace

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Kurs początkujący księgowy

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.

Kurs języka angielskiego

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które potrzebują nabyć umiejętność swobodnego komunikowania się w prostych sytuacjach życia codziennego w języku angielskim.

Pod tym linkiem znajdziesz plan nauczania.